zamknij

Konkursy

WORKO – zdobądź bilety na otwarcie!

6 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie biur serwisowanych oraz strefy coworkingowej WORKO, które mieszczą się w biurowcu Promenady ZITA przy ul. Słonimskiego 1 A. Sprawdź, jak można zdobyć bilety!

WORKO to nowy sposób myślenia o przestrzeni, ale również o organizacji pracy. Freelancerom oraz właścicielom małych przedsiębiorstw, którzy pracują w zaciszu własnego domu albo kawiarni często brakuje kontaktu z innymi ludźmi oraz atmosfery skupienia, tak potrzebnej przy realizacji zleceń. Pochłonięci domowymi obowiązkami lub rozpraszani głośnymi rozmowami klientów w lokalach na mieście, mogą szybko zaobserwować, jak atmosfera pracy wpływa na ich produktywność i kreatywność.

ZOBACZ TEŻ: WORKO – zdobądź bilety na otwarcie!

Event, na którym musisz być!

Otwarcie WORKO odbędzie się 6 czerwca o godz. 11:00 w budynku Promenady Zita (ul. Słonimskiego 1A, wejście A, piętro 6). Organizatorzy zaprosili inspirujących prelegentów ze świata startupów:

•    Bartosza Michałka, który opowie o tym, jak założyć własny biznes,

•    Przemysława Federowicza, doradzającego jak pozyskać finansowanie dla swojego startup’u,

•    oraz Annę Smagę – TrzaskalskąMagdę Stawską ze StartUp Women, które przedstawią jak wykorzystać wyjątkowy potencjał kobiet w budowaniu kariery i firmy.

Goście eventu mogą również liczyć na doskonały wege poczęstunek z lokalnych restauracji, z Nadodrza – Wilk Syty oraz Sugar Szop. Główną atrakcją będzie pokaz mody młodej projektantki z Nadodrza Agi Cegłowskiej – która stworzyła autorską markę ubrań miejskich „Cub” oraz występ Piotra Gospodarczyka z muzykami z różnych stron/kultur świata na gości będą czekać zestawy ekologicznych gadżetów oraz wiele innych atrakcji.

ZAPROSZENIA

Aby otrzymać jedno z 5 podwójnych zaproszeń wystarczy napisać na nasz adres redakcyjny: konkurs@tuwroclaw.com maila o treści WORKO. Elektroniczny bilet, który dostaniecie w odpowiedzi wystarczy wydrukować lub pokazać go na ekranie smartfona przy wejściu do budynku.

Przy dystrybucji zaproszeń, decyduje kolejność wpływania maili na naszą skrzynkę.

Regulamin akcji promocyjnej zaproszenia na event otwarcie strefy WORKO

I. Postanowienia Ogólne

1.    Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej „zaproszenia na event otwarcie strefy WORKO” (Event). Event organizowany jest dnia 6 czerwca 2019 roku godz. 11:00 w przestrzeni WORKO we Wrocławiu, ul. A. Słonimskiego 1A, wejście „A”, piętro 6 przez VD Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.  Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000557720 (Organizatora Eventu).

2.    Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest TVL sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, adres: ul. ul.Tysiąclecia 2, 59-300 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,  Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000056794 o kapitale zakładowym w wysokości 4.976.000,00 PLN, NIP 692-000-40-28, prowadzący portal: („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

1.    Akcja Promocyjna odbywa się w dniach 3 – 4 czerwca 2019 roku lub do chwili przyznania pięciu zaproszeń na Event.
2.    Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu zaproszeń poprzez stosowną informację umieszczoną na portalu wskazanym w pkt I.2.
3.    W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a)    ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b)    jest czytelnikiem portalu TuWroclaw.com
c)    nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, Organizatora Eventu lub podmiotów należących do Grupy Organizatora Eventu, ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
d)    w dniach od 3 czerwca 2019 roku do zakończenia Akcji Promocyjnej odwiedzi stronę portalu wskazanego w pkt b), na której opublikowany będzie artykuł dotyczący Eventu oraz strefy WORKO, i na adres wskazany pod artykułem wyśle maila do Organizatora.
4.       Informacje o zaproszeniach prezentowane na stronach portali nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia zaproszeń z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, czy osób trzecich, w tym operatorów sieci i dostawców usług telekomunikacyjnych.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

1.    W ramach Akcji Promocyjnej przewidziane jest przyznanie pięciu dwuosobowych zaproszeń na Event, dla pięciu pierwszych Uczestników, którzy najszybciej (jako pierwsi) prześlą maila, o którym mowa w pkt II.4.d).
2.    Zaproszenia zostaną przekazane Uczestnikom w drodze elektronicznej, mailowo, zwrotnie na adres, z którego Uczestnicy wysłali maila zgodnie z pkt II.4.d). Uczestnik, zgłaszając się na Event, powinien okazać zaproszenie w telefonie lub postaci wydrukowanej na papierze.
3.    W przypadku, gdy Uczestnik z jakichkolwiek przyczyn nie weźmie udziału w Evencie, traci prawo do upominku-zaproszenia; zaproszenia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4.    Zaproszenia otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).
5.    Zwolnienie, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy zaproszeń otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje

1.    Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2.    Reklamacje mogą być zgłoszone:
a)    osobiście w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora: Plac Wolności 11, pok. 205, 50-071 Wrocław
b)    listownie na adres: TuWroclaw.com, Plac Wolności 11, pok. 205, 50-071 Wrocław
c)    mailem na adres: konkurs@tuwroclaw.com
     z dopiskiem/tematem: Reklamacja – zaproszenia na event otwarcie strefy WORKO.
3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.
4.    Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.    Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin dostępny jest na stronie www.tuwroclaw.com.
2.    Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art.2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

ZAŁĄCZNIK „KLAUZULA INFORMACYJNA”

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu TVL Spółka z o.o. w Lubinie (dalej jako „Administrator”).
2. Biorąc udział w Konkursach Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Jeśli dany Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu, na adres e-mail: konkurs@tuwroclaw.com, zobowiązany jest wysłać potrzebne do identyfikacji dane: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania (ten sam, który podany jest w dokumencie tożsamości).
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursów na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz w stosownych przepisach.
4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
6. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: (sekretariat@tvl.pl)
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 

 


 

Obserwuj nasz serwis na: