Regulamin zamieszczania reklam w serwisie

1. Właścicielem portalu www.tuWroclaw.com jest tuPolska sp z o.o.

2. Redakcja portalu umożliwia zamieszczenie informacji o firmach w Bazie Firm Wrocławskich, przy czym wpis podstawowy, obejmujący dane teleadresowe oraz krótki, kilkuwyrazowy opis firmy, do Bazy Firm Wrocławskich jest bezpłatny. Przedmiotowe dane firmy zostają zamieszczone w Bazie Firm Wrocławskich po wypełnieniu formularza udostępnianego na stronie portalu.

3. Zleceniodawcy mają możliwość umieszczania płatnej reklamy na stronach portalu, w opcji wybranej spośród oferowanej przez portal za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach portalu.

4. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej, faxem bądź mailem przez umocowanego reprezentanta Zleceniodawcy.

5. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:

a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania/ siedzibę, dane kontaktowe

b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal np. billboard,

c) zamówioną liczbę odsłon – wielokrotności 1000 odsłon

e) zamówiony czas emisji

f) wynagrodzenie

Druk zlecenia dostępny jest pod adresem mailowym reklama@tuWroclaw.com

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych. Reklamy wykonane przez redakcje stanowią własność intelektualną portalu www.tuWroclaw.com.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego

b) podmiotów konkurujących wobec właściciela portalu

c) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

8. Redakcja zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal.

9. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem, za który Zleceniodawca opłacił wynagrodzenie.

10. Redakcja informuje Zleceniodawcę w formie pisemnej, faxem bądź mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w ustępie 5 punkcie a-c niniejszego regulaminu.

11. Zleceniodawca może zgłosić. reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana na adres właściciela portalu, opisanego w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień .