Wiadomości

Ilu Ukraińców będzie u nas zdawać maturę, a ilu egzamin ósmoklasisty?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w całej Polsce do egzaminów dojrzałości oraz kończących ósmą klasę podejdzie ponad 7,1 uczniów z czego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie blisko 1,1 tysiąca.

Reklama

Chęć zdawania egzaminu ósmoklasisty zadeklarowało 7,1 tys. uczniów z Ukrainy, a zdawania matury 40 uczniów - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Najwięcej deklaracji dotyczących egzaminu ósmoklasisty napłynęło do okręgowych komisji egzaminacyjnych w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Na podstawie marcowego rozporządzenia ministra edukacji i nauki, umożliwiono przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uczniom z Ukrainy, którzy po 24 lutego przyjechali do Polski. Zgodnie z nim mogli w polskiej szkole, w której obecnie się uczą, złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminów. Terminy składania deklaracji już minęły i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne poinformowały o liczbie uchodźców, którzy wyrazili taką chęć.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty złożyło w całym kraju 7146 uczniów z Ukrainy. Najwięcej - 1389 deklaracji przekazano ze szkół podstawowych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu obejmuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie). 1278 deklaracji napłynęło do OKE w Warszawie (obejmuje tylko mazowieckie). Na trzecim miejscu znalazła się Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Wrocławia  (obejmuje woj. dolnośląskie i opolskie) w której chęć zdawania egzaminu ósmoklasisty wyraziło 1080 uczniów z Ukrainy. Z kolei do matury w naszym okręgu zamierza przystąpić 5 Ukraińców, przy czym żaden z nich nie zamierza zdawać matury we Wrocławiu. W sumie w całym kraju maturę chce zdawać 40 uczniów, którzy przyjechali do nas po 22 lutego, czyli po napaści Rosji na Ukrainę.

Marcowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki umożliwiło Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzenie dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Pod koniec marca CKE opublikowała aneksy do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matur zawierające informacje na temat tych dostosowań.

Jak będą przebiegać egzaminy ósmoklasisty w przypadku uczniów z Ukrainy?

W przypadku egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, jego czas wydłużony zostanie ze 120 minut do 210 minut. W przypadku egzaminu z matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego czas trwania pozostaje bez zmian i wynosi 100 minut - matematyka i 90 minut - język obcy.

Arkusz z języka polskiego będzie arkuszem treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, z kolejnymi dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone będą na język ukraiński, ale teksty i zadania będą w języku polskim, odpowiedzi uczeń będzie musiał napisać w języku polskim.

Arkusz z matematyki to także będzie treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, czyli pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań będą tłumaczone na język ukraiński. Zapisywanie rozwiązań zadań będzie możliwe w języku ukraińskim.

Arkusz z języka obcego nowożytnego również będzie treściowo tożsamy z arkuszem w formie standardowej z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone będą na język ukraiński, zadania będą w języku obcym lub języku ukraińskim. Zapisywanie rozwiązań do zadań będzie możliwe w języku obcym lub języku ukraińskim (zgodnie z poleceniem).

Ze względu na przedłużenie czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczeń przystąpi do niego oddzielnej sali. Jak wyjaśnia CKE jest to konieczne do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających w niezakłócony sposób.

CKE wprowadza też możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski - język ukraiński i język ukraiński - język polski) na egzaminie z języka polskiego. Słownik ma zapewnić szkoła lub sam uczeń.

Wskazano na zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego. Wskazano też na zapewnienie obecności tłumacza (język polski - język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

W przypadku, gdy uczeń rozumie język polski, jednak ma problemy z płynnym czytaniem tekstu pisanego, możliwa będzie pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczyta z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Uczniowie z Ukrainy będą mogli mieć wydłużony czas również na części pisemnych egzaminów maturalnych

Czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym może zostać wydłużony z 170 minut do 255, a na poziomie rozszerzonym z 180 minut do 270 minut. Czas trwania egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym pozostaje bez zmian, ale na poziomie rozszerzonym może być wydłużony z 180 minut do 270 minut. Tak samo będzie, jeśli chodzi o egzamin z języka obcego - na poziomie podstawowym czas pozostaje bez zmian, a na rozszerzonym może być wydłużony z 150 minut do 210 minut.

Czas trwania egzaminów z przedmiotów dodatkowych zdawanych na jednym poziomie - rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie) może być wydłużony z 180 minut do 270 minut.

Arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym to będzie arkusz treściowo tożsamy z arkuszem w formie standardowej z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński, ale teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań zadań - w języku polskim.

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamy z arkuszem w formie standardowej, ale pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań - tłumaczone na język ukraiński. Zapisywanie rozwiązań zadań będzie możliwe w języku ukraińskim.

Arkusz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński, zadania w języku obcym, zapisywanie rozwiązań zadań w języku obcym.

Arkusze z wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz arkusze z języków obcych nowożytnych na poziomie dwujęzycznym będą arkuszami treściowo tożsame z arkuszami w formie standardowej. Zapisywanie rozwiązań zadań: w arkuszach z języków obcych nowożytnych będzie w danym języku obcym nowożytnym, w arkuszu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego na poziomie rozszerzonym - w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, w arkuszach z pozostałych przedmiotów - w języku polskim.

Ukraińcy będą zdawać oddzielnie

Ze względu na dłuższy czas pisanie egzaminów będą one przeprowadzane w oddzielnych salach. Tak jak na egzaminie ósmoklasisty możliwe będzie korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski - język ukraiński i język ukraiński - język polski) na egzaminie z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem egzaminów z: matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym. Słownik ma zapewnić szkoła lub sam uczeń.

Także w przypadku matury wskazano na zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego. Wskazano też na zapewnienie obecności tłumacza (język polski - język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Egzaminy maturalne w sesji głównej potrwają w tym roku od 4 do 23 maja. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach od 24 do 26 maja.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.