zamknij

Wybory Samorządowe 2018

Vademecum Wyborcy: EDUKACJA

2018-10-19, Autor: prochu

Jak powinna wyglądać edukacja we Wrocławiu - to kolejne zagadnienie, z którym zmierzyli się kandydaci na radnych miejskich.

W ramach Vademecum Wyborcy tuWroclaw.com kandydatom z komitetów, które zarejestrowały swoje listy do rady miejskiej we wszystkich 7 okręgach, zadaliśmy pytania o pomysł na 10 różnych zagadnień, z którymi będą musiały się zmierzyć władze Wrocławia. Każdy z komitetów mógł zaprezentować swoje pomysły w postaci krótkiej pisemnej formie (do 1 tys. znaków).

Reklama

Lista nr 3 – KW PARTIA ZIELONI

Dla każdego dziecka powinno być miejsce w żłobku i przedszkolu. Teraz miasto z trudem radzi sobie z utworzeniem miejsc dla wszystkich, a powinno wręcz promować wśród rodziców, że warto korzystać z publicznej opieki nad dziećmi. Bardzo ważna jest też jakość opieki i edukacji – praca w mniejszych grupach, większa liczba opiekunów czy bardziej bogata oferta edukacyjna.

Czasem brakuje miejsc w szkołach podstawowych i placówki zmuszane są pracować w systemie dwuzmianowym. Szkoły powinny znajdować się nie tylko w centrum, ale równomiernie – wszędzie tam, gdzie dzieci ich potrzebują.

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

- Nauczycielom zapewnimy ulgi na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji.
- Będziemy wspierali i rozwijali projekty edukacyjne we Wrocławiu (np. Szkoła w mieście, Edukacja w miejscach pamięci) oraz wszelkie inicjatywy związane z edukacją obywatelską, prawami człowieka i łączeniem pokoleń.
- Będziemy wspierali inicjatywy łączące edukację z rozwojem zawodowym ucznia, by ułatwiać młodym ludziom start na rynku pracy.
- Dostosujemy infrastrukturę placówek edukacyjnych do potrzeb współczesnej edukacji opartej na technologii cyfrowej oraz nowoczesnych metodach pracy z uczniem.
- Będziemy rozwijali system stypendiów dla studentów i uczniów zdolnych
- Będziemy zabiegali o to, by wrocławskie uczelnie uwzględniały w swojej działalności oczekiwania mieszkańców Wrocławia. Podejmiemy współpracę z uczelniami na rzecz ściągania i finansowania studentów i naukowców z zagranicy.
- Będziemy wspierali działania, które zagwarantują wrocławskim uczelniom status badawczy. Zwłaszcza rozwój infrastruktury naukowej istotnej dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji uczelni, w tym: zakupy dostępu do bazy specjalistycznych czasopism i publikacji; składanie szczególnie istotnych wniosków grantowych wymagających wkładu własnego uczelni poprzez utworzenie funduszu celowego; dofinansowanie kosztów publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych; współfinansowanie staży naukowców za granicą; stypendia dla naukowców; kierunki studiów z udziałem studentów zagranicznych.
- Będziemy rozwijali współpracę z uczelniami w obszarze nauk stosowanych, poprzez partnerstwo w projektach, których efekty mogą służyć naszemu miastu.

Lista nr 8 – KWW KUKIZ'15

We Wrocławiu brakuje szkół, żłobków i przedszkoli. Często budowane są wielkie obiekty, do których uczęszcza ponad 1000 uczniów, co generuje problemy z dowożeniem i odbieraniem dzieci i powoduje niepotrzebne korki. Jako przykład może posłużyć nowa, wielka szkoła przy ulicy Strońskiej na Gaju (Zespół Szkół nr 21), do której rodzice muszą dowozić dzieci z innego osiedla (z Jagodna) - generując korki, zamiast pozwolić zbudować kilka mniejszych szkół, zlokalizowanych bliżej osiedli, w których nie panuje atmosfera anonimowości. Jesteśmy zwolennikami bonu edukacyjnego, który pomógłby budować, nawet samym nauczycielom, niewielkie placówki edukacyjne, dostosowane do potrzeb mieszkańców. Rodzice mogliby swobodnie wybierać szkoły, do których uczęszczałyby ich dzieci.

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

- Żłobki przedszkola i szkoły na każdym wrocławskim osiedlu, koniec z wożeniem dzieci po całym mieście i wielozmianowością we Wrocławiu!
- Akademia korepetycji dla prawdziwego wyrównywania szans działająca przy szkołach.
- Specjalna dotacja na każde wrocławskie dziecko dla żłobków niepublicznych.
- Dla nauczycieli lepsze zarobki, specjalistyczne szkolenia i wsparcie w wymiarze ochrony prawnej.
- Koniec ze świetlicami przechowalniami – będą miejscem zabawy, rozwoju i opieki.
- Scena w każdej szkole – edukacja przez teatr i uczestnictwo w kulturze od najmłodszych lat.
- Sport rozwija ambicje i uczy wytrwałości – dodatkowa lekcja W-F inwestycją w zdrowie i charaktery naszych dzieci!
- Szkolne baseny - zbudujemy sieć małych czterotorowych basenów
- Wyposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę sportową oraz sprzęt do uprawiania sportu jest sprawą pierwszorzędną
- Szkolne zajęcia sportowe – prowadzone we współpracy z wrocławskimi klubami sportowymi, w oparciu o szkolną infrastrukturę i doświadczoną kadrę klubową
- SMS – Szkoła Miejscem Spotkań – przestrzenią integracji lokalnej społeczności.
- Więcej środków na poprawę infrastruktury dla szkół specjalnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Lista nr 13 – KWW BEZPARTYJNY RUCH OBYWATELSKI

- Wybudujemy nowe przedszkola
- Dobrze funkcjonujące miasto zaczyna się od podstaw, czyli na przykład sprawnie działającego systemu rejestracji do żłobków i edukacji dostosowanej do potrzeb przyszłości
- Stworzymy sprawny, przejrzysty system rejestracji do żłobków.
- Wybudujemy cztery nowe żłobki (m. in. Zakrzów, Ołtaszyn)
- Stworzymy przestrzeń edukacyjną (wybudujemy i rozbudujemy szkoły podstawowe oraz poprawimy ich zaplecze sportowe) na osiedlach rozbudowujących się (np. Lipa Piotrowska)
- Umożliwimy bezpłatną opiekę żłobkową dla każdego rodzica płacącego we Wrocławiu podatki.
- Będziemy stopniowo wprowadzać do wrocławskich szkół elementy fińskiego systemu edukacji - wspierania umiejętności twórczych, myślenia kreatywnego i pracy w grupie
- Będziemy stopniowo ograniczać liczbę zadań domowych. Dom nie jest filią szkoły.
- Wprowadzimy dodatkowy powszechny Program Nauki Języka Angielskiego dla uczniów klas 1-3 English Speaking City.
- Przekazanie 5 mln zł rocznie w ramach wsparcia działań Kolegium Rektorów.
- Zwolnienie uczelni z części opłat związanych z funkcjonowaniem ich budynków
- Wykorzystanie prac naukowych i badań prowadzonych na uczelniach do rozwiązania problemów wrocławian i wrocławianek (smog, transport, itd.)
- Program płatnych praktyk dla studentek i studentów
- Wsparcie organizacji Juwenaliów i zabezpieczenie mieszkańców przed niepożądanymi skutkami wydarzenia
- Wprowadzenie ulg i wsparcia dla studentek i studentów, którzy pracują i rozliczają podatki we Wrocławiu, jako zachęta do rozliczania PIT-u w Wrocławiu
- Wsparcie Uczelni przy modernizacji Domów Studenckich (np. wdrażanie rozwiązań ekologicznego funkcjonowania czy obniżania kosztów ogrzewania)

Lista nr 14 – KW BEZPARTYJNY WROCŁAW

Podstawowym problemem wrocławskiej edukacji są przepełnione placówki oświatowe i wychowawcze oraz brak skutecznego i spójnego zarządzania naborem do placówek.

- Sformułujemy jasne zasady naboru do żłobków i przedszkoli, niepodlegające zmianom w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed datą rozpoczęcia naboru.
- Wytypujemy tereny na potrzeby budowy nowych obiektów przedszkolnych i szkolnych. Odbywać się to będzie z udziałem Rad Osiedli, z uwzględnieniem potrzebnej infrastruktury.
- Wprowadzimy monitoring wokół szkół, aby znacznie ograniczyć handel środkami odurzającymi oraz zwiększyć ogólne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Lista nr 16 – KWW JARKA BOGUSŁAWSKIEGO

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 17 – KW WOLNI I SOLIDARNI

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 18 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA - SOJUSZ DLA WROCŁAWIA

Priorytetem władz Wrocławia jest edukacja. I tak musi pozostać. Na edukację przeznaczamy co czwartą złotówkę z budżetu miasta.

Nie ma edukacji bez nauczycieli. Niestety zarabiają słabo – rządowa subwencja oświatowa powinna finansować całą działalność szkół, a nie wystarcza nawet na pensje – razem czekamy na zmiany w tym zakresie. Dodajemy pieniądze na bieżącą działalność szkół, a nie powinniśmy tego robić. Ale dodajemy jeszcze więcej, bo to pieniądze na rozwój dzieci i młodzieży. Do zeszłego roku powstało 7,2 tys. miejsc w 13 nowych szkołach podstawowych i 4,5 tys. miejsc w 24 nowych przedszkolach.

Decyzje rządu nam nie pomagają. Wpierw zapadła decyzja o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego, a w 2016 r. decyzja o powrocie całego rocznika do przedszkola i likwidacja gimnazjów. Mieliśmy zakończyć budowanie sieci szkół i placówek w 2016 r. Ale w rezultacie decyzji rządu zakończymy ją w 2020 r.

Niezależnie od tego zbudowaliśmy nową siedzibę dla V Liceum Ogólnokształcącego. Powstało kilkadziesiąt pracowni szkolnych, podobna liczba pracowni warsztatowych na potrzeby kształcenia zawodowego. Do tego 9 nowych bloków sportowych. Zmodernizowaliśmy wszystkie baseny szkolne. Mamy prawie 100 nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Tylko w ostatniej kadencji wydaliśmy na te cele przeszło 350 mln zł. Wspieramy też w różnej formie oświatę niepubliczną.

Przeznaczamy duże środki na edukację, bo jest najważniejsza dla przyszłości. Nie zrezygnujemy z całej sieci programów, które stanowią o atrakcyjności, kompleksowości i innowacyjności edukacji wrocławskiej. Każda szkoła i placówka według własnego rozpoznania wybiera spośród kilkudziesięciu już istniejących lub proponuje własne. Szczególną rolę pełnią programy takie jak Szkoła w Mieście, Edukacja w miejscach pamięci, Olimpiada kreatywności, programy popularyzujące i pogłębiające wykorzystanie technik informacyjnych. Dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ovrozmaitych talentach są uwzględnione w tych programach.

Lista nr 19 – KWW WROCŁAW DLA WSZYSTKICH

Równy dostęp do edukacji to zapewnienie lokalnej społeczności i miastu lepszej przyszłości. Edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też kształtowanie umiejętności społecznych. Jeśli nie będziemy aktywnie wspierać edukacji obywatelskiej, Wrocław nie stanie się prawdziwym “Miastem Spotkań”. Większą rolę niż do tej pory, powinno w obszarze polityki edukacyjnej grać miasto, aktywizując mieszkańców i planując długofalowe programy.

- Edukacja antydyskryminacyjna - szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, współpraca z NGO-sami
- Świecka szkoła - równy dostęp do lekcji etyki i religii, uroczystości kościelne i rekolekcje nie odbywają się kosztem edukacji
- Szkoła demokracji w praktyce - reaktywacja i rozwój Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – granty do 3 tys. zł na projekt; zwiększenie roli Młodzieżowej Rady Miasta
- Rozwój programu “Szkoła w Mieście” - zwiększenie finansowania programu, stworzenie platformy z ofertą edukacyjną dla szkół
- Aktywne wspieranie zdrowia najmłodszych - zdrowe posiłki w szkolnych stołówkach, rozwój opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Marcin Nałęcz-Niesiołowski powinien być dalej dyrektorem Opery Wrocławskiej?
Oddanych głosów: 217