zamknij

Wybory Samorządowe 2018

Vademecum Wyborcy: POMOC SPOŁECZNA

2018-10-19, Autor: prochu

Jak powinna wyglądać pomoc społeczna we Wrocławiu - to kolejne zagadnienie, z którym zmierzyli się kandydaci na radnych miejskich.

W ramach Vademecum Wyborcy tuWroclaw.com kandydatom z komitetów, które zarejestrowały swoje listy do rady miejskiej we wszystkich 7 okręgach, zadaliśmy pytania o pomysł na 10 różnych zagadnień, z którymi będą musiały się zmierzyć władze Wrocławia. Każdy z komitetów mógł zaprezentować swoje pomysły w postaci krótkiej pisemnej formie (do 1 tys. znaków).

Reklama

Lista nr 3 – KW PARTIA ZIELONI

Będziemy prowadzić aktywną politykę społeczną, tak aby mieszkańcy miasta mogli otrzymać realne wsparcie instytucjonalne, a co za tym idzie uzyskać większą stabilizację życiową (mieszkaniową, ekonomiczną i rodzinną).

Nasze główne postulaty to: większa ilość mieszkań komunalnych oraz socjalnych, wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w gorszej sytuacji życiowej, starszych, chorych i niepełnosprawnych, program osłonowy dla osób najmniej zamożnych, które wymienią źródło ciepła w domu i spowoduje to wyższe rachunki, a także stworzenie sieci dziennych domów opieki społecznej, w których osoby wymagające całodobowej opieki znajdą fachowe wsparcie, a ich opiekunowie zyskają czas na pracę i wytchnienie.

Ważną kwestią są także: miejski program wychodzenia z bezdomności, m.in. poprzez stworzenie łaźni publicznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa i edukacyjnej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

- Będziemy stale rozwijali program wsparcia rodzin wielodzietnych. Zapewnimy atrakcyjne wyprawki
dzieciom z ciąż mnogich.

- Będziemy wspierali tworzenie i działanie instytucji i infrastruktury służących kobietom w ciąży, bezpiecznym i komfortowym porodom, swobodnemu korzystaniu z przestrzeni miasta przez matki z najmniejszymi dziećmi. Wprowadzę program poprawy standardów opieki poporodowej.

- Będziemy działali na rzecz poprawy dostępności miejsc w żłobkach. Docelowo żłobki obejmą opieką 7,5 tys. dzieci rocznie. Naszym, priorytetem będzie tworzenie żłobków na nowych osiedlach, ubogich w infrastrukturę dla dzieci.

- Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – w tym uruchomimy specjalny, całodobowy numer dla ofiar przemocy.

- Będziemy promowali i wdrażali podpisaną w 2017 r. przez władze miasta Kartę Różnorodności, która zapobiega dyskryminacji i zapewnia równość szans w miejscu pracy. Wprowadzimy w szkołach specjalne zajęcia antydyskryminacyjne i przeciwdziałające wykluczeniom, w tym specjalny kurs przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i budowania otwartości wobec różnorodności społecznej i kulturowej.

- Uruchomimy Wrocławski Fundusz Senioralny.

Lista nr 8 – KWW KUKIZ'15

Jesteśmy zwolennikami ułatwienia mieszkańcom Wrocławia dostępu do urzędników i przyśpieszenia załatwiania formalności, które często mają ogromny wpływ na życie poszczególnych ludzi. Chcemy walczyć z przerośniętą biurokracją, dlatego proponujemy połączenie niektórych urzędów, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Urzędem Pracy. Chcemy aby wrocławianie mogli jak najszybciej i jak najwięcej spraw załatwić w jednym miejscu oraz aby tylko jeden urzędnik był przypisany do konkretnej osoby.

W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom chcemy zapewnić pomoc przy opiece na kilka godzin, lub kilkanaście razy w miesiącu, co umożliwiłoby walkę z wykluczeniem opiekunów z życia codziennego.

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Osiedlowy asystent MOPS - chcę wykorzystać zasoby wiedzy i kapitał społeczny działaczy osiedlowych i Rad Osiedla w realizacji pomocy społecznej we Wrocławiu. To osiedlowy punkt widzenia powinien wyznaczać obszary interwencji i kompensowania deficytów wśród mieszkańców. Dlatego pracownik socjalny będzie z działaczami osiedlowymi współpracował i z nimi ustalał strategię zadań do wykonania. Ogrzewalnie i łaźnie miejskie służące bezdomnym i wykluczonym. Potrzebują ich więcej.

Przeciwdziałanie przemocy domowej - osoby dotknięte tym problemem nie mogą być pozostawione same sobie lub przenoszone do schronisk. W tym obszarze pomocy nigdy dość - to kwestia elementarnej etyki. Chcę działań wieloaspektowych i interdyscyplinarnych. Wspólnie stworzymy nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Asystenci rodziny - każda rodzina dotknięta problemami ma prawo do szansy i pomocy wyjścia z trudnej sytuacji zanim kryzys przerośnie ich możliwości. Chcę większej profilaktyki w tym obszarze zanim dojdzie do interwencji kryzysowej. Utworzymy nowe etaty asystentów rodziny.

Lista nr 13 – KWW BEZPARTYJNY RUCH OBYWATELSKI

Audyt przestrzeni miejskiej pod kątem barier dla osób niepełnosprawnych. Nasz cel to "szpilkostrada wszędzie", czyli gładkie, bezpieczne, przyjazne powierzchnie w dostępnej dla wszystkich przestrzeni miejskiej.

- Aranżujmy przestrzeń miasta w oparciu o UNIWERSAL DESIGN, czyli projektowanie dla wszystkich – dla osób starszych, młodych, niewidomych, głuchych, wysokich i niskich, kobiet i mężczyzn.

- Poprawimy standardy ochrony osób dotkniętych przemocą. Natychmiastowa izolacja oprawcy od ofiary jest kluczowa. Ofiary przemocy często są zmuszone mieszkać pod jednym dachem z oprawcą, dlatego przeprowadzimy spis pustostanów i przekażemy je po wyremontowaniu w użytkowanie osobom najbardziej potrzebującym, tj. osobom wykluczonym, z niepełnosprawnościami, starszym, ofiarom przemocy, aby przyspieszyć proces przydziału mieszkań. Zwiększymy liczbę punktów przyznawanym osobom doświadczającym przemocy (w tej chwili są to 3 dodatkowe punkty), a także powiększymy bazę mieszkań chronionych i przejściowych form schronienia.

- Zapewnimy ofiarom przemocy dostęp do specjalistycznej pomocy. Zwiększymy dostępność telefonów zaufania, tak by można było korzystać z nich przez całą dobę, również w niedziele i święta (Niebieska Linia działa 12:00-18:00, policyjny telefon zaufania ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie pon-pt 9:30-15:30).

- Podniesiemy poziom wiedzy dotyczącej przemocy. Wprowadzimy w placówkach oświatowych program antyprzemocowy zakładający realizację warsztatów z zakresu sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją swoją i cudzą, nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych i społecznych oraz różnych form przemocy, w tym cyberprzemocy.

- Zwiększymy aktywność zawodową osób wykluczonych. Wyrównamy szanse na rynku pracy. Postawimy na aktywizację osób wykluczonych społecznie, szczególnie tych, którzy nigdy nie podjęli pracy bądź pozostają długotrwale bez zatrudnienia. Zrealizujemy warsztaty aktywizacji zawodowych w celu wzbogacenia wiedzy, zdolności i nabycia praktycznych umiejętności, w tym umiejętności interpersonalnych, a także zmiany postaw i zachowań społecznych.

Lista nr 14 – KW BEZPARTYJNY WROCŁAW

Wdrożymy program szkoleniowy dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa, aby osoby starsze wiedziały, jak poprawnie ocenić daną sytuację, jak w jej obliczu reagować i kogo zawiadomić w przypadku zagrożenia. Seniorzy to grupa narażona na wiele zagrożeń, w tym oszustwa finansowe czy wyłudzenia. Z drugiej strony – jest to grupa najbardziej aktywna, kluczowa dla wspólnego bezpieczeństwa i informowania o zagrożeniach.

Lista nr 16 – KWW JARKA BOGUSŁAWSKIEGO

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 17 – KW WOLNI I SOLIDARNI

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 18 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA - SOJUSZ DLA WROCŁAWIA

Uruchomimy Wrocławski Fundusz Senioralny, który przeznaczymy m.in. na trenerów osiedlowych, przystosowanie obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, wycieczki krajowe i zagraniczne, dowóz taksówkami w pilnych przypadkach, naprawy domowe.

Obejmiemy seniorów systemem kompleksowej opieki psychologicznej i gerontologicznej (w tym uruchomimy pogotowie gerontologiczne). Powołamy rzecznika ds. seniorów.

Jednocześnie z rosnącą liczbą osób powyżej 65. roku życia przybywa nam najmłodszych mieszkańców. Nowe pokolenia to nowe wyzwania. Priorytetem będzie poprawa dostępności miejsc w żłobkach oraz budowa żłobków na nowych osiedlach. To nasze szczęście: mamy świetne wskaźniki demograficzne, do Wrocławia przyjeżdżają ludzie w poszukiwaniu pracy – i osiedlają się u nas razem ze swoimi dziećmi. Będziemy wspierać tworzenie miejsc i infrastruktury przyjaznej matkom z najmłodszymi dziećmi. Zwiększymy bezpieczeństwo na osiedlach. W tym zakresie będziemy współpracować ze spółdzielniami, radami osiedli i organizacjami pozarządowymi.

Poszerzymy programy społeczne, w tym zwłaszcza te dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Ponad 170 tys. mieszkańców Wrocławia to seniorzy. Wrocław był i nadal jest ośrodkiem nowatorskich projektów adresowanych do osób starszych. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło program „Miejsce przyjazne seniorom”, który został wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich i wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk. To we Wrocławiu działa pierwszy w Polsce Telefon Seniora. Powołaliśmy m.in. Radę ds. Seniorów oraz Akademię Rozwoju.

Dofinansowujemy 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ok. 80 Klubów Seniora. Oferujemy Kartę Seniora, dzięki której nasi mieszkańcy korzystają z ofert wielu instytucji i firm – w różnych dziedzinach kultury, rekreacji, zdrowia, turystyki.

Lista nr 19 – KWW WROCŁAW DLA WSZYSTKICH

Podniesienie jakości życia w mieście wymaga aktywnej polityki społecznej. Przez lata miasta były tworzone przede wszystkim przez oraz dla mężczyzn – w dodatku posiadających pracę, samochód i w pełni sprawnych. Odwrót od tego trendu oznacza planowanie miejskiej przestrzeni i polityki z perspektywy różnorodnych grup społecznych, trafiających w codziennym życiu na niewidoczne z pozycji władzy problemy i wyzwania.

- Miasto buduje mieszkania: co najmniej 500 w ciągu 5-letniej kadencji - Mieszkania socjalne, komunalne, TBS-y (finansowane z EBI, BGK plus wkład własny, partnerstwo publiczno-prywatne);
- Mieszkania wspomagane jako rozwiązanie problemów społecznych: oddanie do użytku 50 mieszkań wspomaganych (z opieką dla osób starszych/niesamodzielnych) w trakcie 5-letniej kadencji.
- Polityka senioralna - dostępność przestrzeni miejskiej, miejskie poradnie geriatryczne, dostępność mieszkań na parterach, wymiana mieszkań na mniejsze i bardziej funkcjonalne.
- Dofinansowanie posiłków w szkołach
- Dopłaty do droższego, ale czystszego ogrzewania dla tych, którzy wymienią piece węglowe na nowocześniejsze systemy grzewcze.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy wprowadzenie tzw. gorących przycisków w autobusach MPK to dobry pomysł?
Oddanych głosów: 563