OGŁOSZENIA: Regulamin dodawania ogłoszeń

Definicje:

Użytkownik każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna, która dokonała rejestracji zgodnie z treścią regulaminu konta użytkownika portalu www.tuWroclaw.com
Portal portal www.tuWroclaw.com, którego właścicielem jest tuPolska sp. z o.o.
Redakcja redakcja portalu www.tuWroclaw.com
Konto indywidualne konto danego Użytkownika w portalu, na którym zgromadzone są środki finansowe, o wartości odpowiadającej wartościom wpłat Użytkownika na przedmiotowe konto, zgromadzone celem korzystania przez Użytkownika z publikacji w portalu odpłatnych ogłoszeń.
Saldo Konta stan środków finansowych Użytkownika przeznaczonych na korzystanie z publikacji przez Użytkownika odpłatnych ogłoszeń.
 1. Serwis ogłoszeniowy przeznaczony jest do publikacji ogłoszeń bezpłatnych i płatnych. Ogłoszenia bezpłatne to ogłoszenia zawierające  tekst oraz zdjęcia. Ogłoszenia wyróżnione są ogłoszeniami odpłatnymi, według cennika zamieszczonego w portalu www.tuWroclaw.com Przez ogłoszenia wyróżnione rozumie się:
  1. ogłoszenie wyboldowane
  2. ogłoszenie wyświetlane na początku listy, z uwzględnieniem faktu, iż prezentacja ogłoszeń na początku listy w każdej z kategorii głównych jest ograniczona do 10 (dziesięciu) ogłoszeń zamówionych łącznie przez wszystkich Użytkowników, prezentowanych w danym okresie.
 2. Umocowanym do zamieszczenia ogłoszenia w portalu tuWroclaw.com jest wyłączenie zarejestrowany Użytkownik.
 3. Prawo do publikacji ogłoszeń odpłatnych ma wyłącznie Użytkownik posiadający takie saldo Konta, które umożliwia potrącenie z przedmiotowego Konta kwoty odpowiadającej wartości ceny publikacji danego ogłoszenia płatnego w portalu. Cena opisana jest cennikiem zamieszczonym w Portalu.
 4. Celem publikacji ogłoszeń odpłatnych, Użytkownik dokonuje wpłaty dowolnej kwoty na rachunek bankowy tuPolska sp. z o.o. , za pośrednictwem systemu sms lub usługi DOTPAY, która to kwoty po jej zarejestrowaniu w tuPolska sp. z o.o. zostaje zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika w Portalu.
 5. Płatność za ogłoszenia wyróżnione (odpłatne) oraz doładowanie Konta następuje poprzez sms lub przelew na wskazane w Portalu konto lub poprzez usługę DOTPAY. Usługi odpłatne w ramach działu ogłoszenia portalu tuWroclaw.com będą realizowane przez administratora wyłącznie w przypadku gdy środki finansowe zgromadzone na Koncie Użytkownika umożliwiają zapłatę ceny danego ogłoszenia przez potrącenie ceny z Konta Użytkownika.
 6. Środki finansowe zgromadzone na Koncie Użytkownika nie ulegają przepadkowi z upływem jakiegokolwiek okresu, natomiast muszą zostać wykorzystane przez Użytkownika na realizację publikacji ogłoszeń w Serwisie. Redakcja w żadnym przypadku nie dokonuje zwrotu na rzecz Użytkownika środków zgromadzonych przez Użytkownika na Koncie.
 7. Zabrania się zamieszczania w treści ogłoszenia adresów stron www. Ogłoszenia zawierające takie adresy, zamieszczane w ramach ogłoszeń bezpłatnych będą usuwane. Ogłoszenia zawierające adresy stron www zamówione w ramach ogłoszeń wyróżnionych nie będą podlegać publikacji.
 8. Ogłoszenia winny być zamieszczane w odpowiednich rubrykach i kategoriach.
 9. W przypadku stwierdzenia faktu podania fałszywych danych kontaktowych Redakcja portalu zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia ogłoszenia i zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia.
 10. W serwisie zabrania się zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym oraz dobrymi obyczajami, nagannymi moralnie, społecznie niewłaściwymi. Osoba zamieszczająca ogłoszenie naruszające prawo ponosi za nie odpowiedzialność karną i cywilną w myśl obowiązującego prawa.
 11. Redakcja portalu www.tuWroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za skutki związane z działaniem serwisu.
 12. Redakcja portalu www.tuWroclaw.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania ogłoszeń oraz w uzasadnionych przypadkach blokowania danego konta.
 13. Redakcja portalu www.tuWroclaw.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na stronie www.tuWroclaw.com
 14. Reklamacje dotyczące zamieszczania ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym należy kierować na adres e-mail reklama@tuWroclaw.com . Przedmiotowa reklamacja winna zawierać dane wnoszącego reklamacje, dane konta Użytkownika oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 15. Niniejszy regulamin został opublikoway i obowiązuje od dnia 01.06.2009 r.
 16. Uzytkownik na możliwość doładowania swojego konta poprzez:
 • Przelewy DotPay.pl
 • Usługę PremiumSMS DotPay.pl
 • Bezpośredni przelew na konto.
 • Usługa Płatności PremiumSMS DotPay.pl dostępna w jest sieciach Orange, Era, Plus GSM.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 • Doładowanie konta za pomocą usługi PremiumSMS DotPay.pl równoznaczne jest z akceptacją regulaminu usługi PremiumSMS DotPay.pl