zamknij

Konkursy - sport

Wygraj bilety na mecz Śląska ze Stalą Mielec!

Koniec rundy coraz bliżej i kibice Trójkolorowych będą mieli przedostatnią okazję w tym roku, by dopingować swój klub z trybun Stadionu Wrocław. Drużyna Śląska zmierzy się ze Stalą Mielec w 16. kolejce PKO Ekstraklasy. Mamy do rozdania w konkursie 5 podwójnych biletów na ten mecz.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać mejla na adres konkurs@tuwroclaw.com i napisać, dlaczego to Ty powinieneś wybrać się na to spotkanie. W tytule mejla wpisz "Śląsk – Stal", a w treści - swoje imię i nazwisko.

Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada do 23:59. Nagrodzone osoby zostaną o tym poinformowana mejlowo.

Powodzenia!

Konkurs „Wygraj bilety na mecz Śląska Wrocław!” – regulamin i zasady

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów w tuWroclaw.com (dalej zwanych „Konkursami) jest TVL Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie, 59-300, ul. Tysiąclecia 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056794, NIP: 692-000-40-28, wydawca portalu internetowego tuWroclaw.com (dalej zwanej „Organizatorem”)

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 22 do 25 listopada.

Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w chwili publikacji informacji w zakładce „konkursy” na portalu tuWroclaw.com i trwa do 25 listopada do godz. 23:59.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest: przesłanie na adres konkursy@tuwroclaw.com odpowiedzi na pytanie: dlaczego to Ty powinieneś wybrać się na to spotkanie?

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH

1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (dalej zwane „Uczestnikami Konkursów”) z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w punktach a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursów lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

3. Uczestnik z chwilą wzięcia udziału w konkursie oświadcza, że: akceptuje niniejszy regulamin, a także odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu,

IV. NAGRODA W KONKURSIE

  1. Nagrodami w konkursie są podwójne zaproszenia na mecz.

V. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a)     przesłanie na adres konkursy@tuwroclaw.com wiadomości e-mail;

b)     udzielnie w przesłanej wiadomości odpowiedzi na pytanie: dlaczego to Ty powinieneś wybrać się na to spotkanie?

c) najwyżej punktowane będzie ciekawe i najbardziej kreatywna odpowiedź.

d) warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie imienia i nazwiska w przesłanej wiadomości e-mail.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Na podstawie przesłanych odpowiedzi na pytanie, komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość e-mail.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu TVL Spółka z o.o. w Lubinie (dalej jako „organizator”).

2. Biorąc udział w Konkursach Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Podaje identyfikacji dane: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania (ten sam, który podany jest w dokumencie tożsamości).

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz w stosownych przepisach.

4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.

6. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: (email)

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu zgodnie z przepisami RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

VII. ODBIÓR NAGRÓD

1. Zwycięzca konkursu zostaje przez Organizatora powiadomiony poprzez wiadomość e-mail maksymalnie 48 po zakończeniu konkursu.

2. Odbiór nagrody możliwy będzie w wyznaczonym terminie, w miejscu podanym mejlowo przez organizatora konkursu.

3. Zwycięzca odbierający nagrodę oświadcza, że jest świadomy obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.

Obserwuj nasz serwis na: